Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wyszukiwarka

Informacje

Widok na rzekę Wartę w Konopnicy

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KONOPNICY (OGÓLNA)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy z siedzibą w Konopnicy  ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica, tel. kontaktowy: 43 842 44 90, reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy.
 2. Inspektor ochrony danych - Adrian Ambrozik, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail:  ambrozik@iod.kepno.pl,  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia sprawy, realizacji zawartych umów oraz wyrażonej przez Pani/Pana zgodzie na podstawie obowiązujących przepisów prawa:
  • art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b, g RODO, oraz na podstawie przepisów krajowych:
   • art. 29 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych
   • art. 9c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
   • art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
   • § 8 ust. 1, § 18, § 23 rozporządzenia Rady Ministrów z 30.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start"
   • art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych
   • art. 90n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
   • Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015 - 2020 przyjętego uchwałą Rady Ministrów
   • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych.
 6. Podanie danych osobowych wskazanych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa lub dobrowolne, ale niezbędne, brak zgody na przetwarzanie danych wiąże się – w konsekwencji – z brakiem możliwości otrzymania wsparcia.
 7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej  i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy nieumyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W tym celu zobowiązuje się właściwie chronić Pana/i dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi  procedurami.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Posiada Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania  i przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.

Banery/Logo