Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Widok na rzekę Wartę w Konopnicy

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów na rok szkolny 2023/2024

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy informuje zainteresowanych, że od 7 sierpnia 2023 roku można pobierać druki wniosków o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego na rok szkolny 2023/2024. Wnioski będą dostępne w pokoju nr 13 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopnicy ul. Rynek 15.

Termin składania wniosków o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego:

- od 01 do 15 września 2023 r. – w przypadku uczniów szkół podstawowych, i ponadpodstawowych,

do 15 października 2023 r. – w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

O stypendium może ubiegać się osoba, której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 600,00 zł (netto), natomiast kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 345 zł. Stypendium przysługuje uczniom: szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, zasadniczych szkół zawodowych, kolegiów pracowników służb społecznych, ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i nauki. Stypendium nie przysługuje: uczniom klas zerowych, studentom oraz uczniom, którzy ukończyli 24 lata, uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Konopnica.

Stypendium szkolne wypłacane będzie jednorazowo w dwóch terminach:

 • do dnia 31 grudnia 2023 r. – za okres od września do grudnia 2023
 • do dnia 30 czerwca 2024 r. – za okres od stycznia do czerwca 2024 roku, po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Konopnica są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

 • Stypendium  szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego przy dochodzie na osobę w rodzinie nieprzekraczającym kryterium dochodowego, będzie wypłacana w wysokości 80 % kwoty zasiłku rodzinnego.
 • Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo 
  w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego ( śmierć jednego lub obojga rodziców, klęska żywiołowa, ciężka choroba członka rodziny, która wymaga ponoszenia zwiększonych nakładów finansowych, utrata pracy przez oboje rodziców, pożar lub wypadek w wyniku którego nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie mienia i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego ucznia, inne zdarzenie losowe, mające negatywny wpływ na sytuację materialną ucznia i jego proces edukacyjny). O zasiłek szkolny można się ubiegać na wniosek, złożony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopnicy ul. Rynek 15, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.
 • Stypendia będą realizowane w formie świadczenia pieniężnego, będącego refundacją poniesionych przez wnioskodawcę kosztów na cele edukacyjne i obejmującego: pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (wyjazdy do kina, do teatru, do muzeum, na basen, na wystawy, na zielone szkoły, na wycieczki szkolne lub inne imprezy organizowane przez szkołę, naukę języków obcych, udział w zajęciach muzycznych, komputerowych, sportowych i innych rozwijających uzdolnienia ucznia, pokrycia kosztów: zakupu podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, zakupu przyborów i artykułów szkolnych, zakupu plecaków i tornistrów szkolnych (nie częściej niż raz w roku szkolnym), zakupu stroju i obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego (nie częściej niż raz na półrocze)oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę, zakupu biurka, krzesła (fotela) do biurka, lampy biurkowej, komputera, laptopa, akcesoriów do komputera, programów edukacyjnych, drukarki, materiałów eksploatacyjnych do drukarki, zakupu okularów korygujących wzrok, zakupu pomocy niezbędnych do udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych np. instrumentu muzycznego, sprzętu sportowego i innych pomocy, zakwaterowania w bursie lub internacie, pokrycie kosztów związanych  z przejazdem z miejsca zamieszkania do i ze szkoły ponadgimnazjalnej (oryginały biletów miesięcznych). Jeżeli uczeń otrzymuje z tego tytułu zasiłek rodzinny z dodatkiem na dojazd lub na zamieszkanie, kwota wypłaconego stypendium będzie różnicą pomiędzy kwotą kosztów faktycznych, udokumentowanych, a kwotą dodatku.

Wyżej wymienionych zakupów można dokonywać od  01 lipca 2023r.

Terminy dostarczenia rachunków, faktur do składanego wniosku o stypendium na rok szkolny 2023/2024

 • za I turę stypendium szkolnego do 30 listopada 2023r.
 • za II turę stypendium szkolnego do 31 maja 2024r.
 • Refundacja kosztów dokonywana będzie na podstawie: oryginałów faktur, rachunków, biletów miesięcznych, kwitariuszy, dowodów wpłaty, które muszą być imienne, wystawione na wnioskodawcę (rodzica lub pełnoletniego ucznia). Faktury i rachunki muszą zawierać datę wystawienia, numer dokumentu, pieczątkę i podpis osoby wystawiającej fakturę lub rachunek. Istotne jest także aby np. buty, bluza itp. były rzeczami sportowymi, niezbędnymi w procesie edukacyjnym ucznia.
 • Dokumenty potwierdzające poniesione koszty kwalifikowane powinny na odwrocie zawierać adnotację sporządzoną i podpisaną przez wnioskodawcę o treści: „Zakup materiałów dla ………………..…………………(imię i nazwisko ucznia), które są niezbędne na zajęcia lekcyjne w roku szkolnym …../…..”.

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać w pokoju nr 13 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy ul. Rynek 15 w godzinach pracy ośrodka.

Uwaga: Osoby uprawnione do składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego powinny zapoznać się z treścią  Klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych.

 

Banery/Logo