Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Widok na rzekę Wartę w Konopnicy

Dodatek mieszkaniowy

Ogólne informacje o dodatku mieszkaniowym

 

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Jest on wypłacany w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry – zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 - najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach;

 - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;

 - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;

- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;

- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

 

Warunki przyznania dodatku mieszkaniowego:

Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy uzyskany w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekroczył :

    40 % w gospodarstwie jednoosobowym;

    30 % w gospodarstwie wieloosobowym;

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu artykułu  art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) oznacza to po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 1. przychody podlegające opodatkowaniu pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w instytucji, o której mowa w art.2 ust. 3, albo wyprowadziła się z lokalu mieszkalnego albo zmarła przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, samodzielnie zajmującą lokal mieszkalny albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby. Do członków gospodarstwa domowego nie wlicza się osób przebywających w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym, szkole, w tym szkole wojskowej – jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Do dochodu nie wlicza się:

    -świadczeń pomocy materialnej dla uczniów

    -dodatków dla sierot zupełnych

    -jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka

    -dodatku z tytułu urodzenia dziecka

    -pomocy w zakresie dożywiania

    -zasiłków pielęgnacyjnych

    -zasiłków okresowych z pomocy społecznej

    -jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej

    -dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego

    -zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów,

     rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

    -świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca

     2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów

     politycznych (Dz. U. z 20218r. poz. 690 oraz z 20219r. poz. 730, 752 992)

    -świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa

     w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U.  z 2018 r. poz. 2134 ze zm.)

    -dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i

     systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm. )

    -dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018r.o pomocy państwa w ponoszeniu

     wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. z 2019r. poz. 1309 ze

     zm.)

    -świadczenia pieniężnego przyznanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018r. o

     grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski ( Dz.U. 2018r. poz. 2529)

    -świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o świadczeniu

     uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji ( Dz.U. z 2019r. poz. 1622 ze zm.)

 

W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz.U. z 2020r. poz. 53, 252, 568,1222 1578).

Drugim warunkiem, który należy spełnić jest powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu.

Normatywna (określona w ustawie) powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

    35 m2 — dla 1 osoby,

    40 m2 — dla 2 osób,

    45 m2 — dla 3 osób,

    55 m2 — dla 4 osób,

    65 m2 — dla 5 osób,

    70 m2 — dla 6 osób.

Dodatkowo:

-    jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię

     normatywną o 5 m2,

-    jeśli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku

     inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w

     oddzielnym pokoju wielkość powierzchni normatywnej powiększa się o 15 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków rodziny gospodarstwa domowego (o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2020r. poz. 426, 568 i 875)

Dodatek mieszkaniowy przysługuje wtedy, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej (określonej w ustawie) powierzchni o więcej niż:

    30 proc. albo

    50 proc. pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 proc.:

Liczba członków gosp. domowego  pow. normatywna 30%  przekroczenie powierzchni normatywnej 50% przekroczenie pow. normatywnej

1 osoba                               35 m2                   45,50 m2              52,50 m2

2 osoby                              40 m2                   52,00 m2                60,00 m2

3 osoby                              45 m2                   58,50 m2                 67,50 m2

4 osoby                              55 m2                   71,50 m2                 82,50 m2

5 osób                           65 m2                        84,50 m2                  97,50 m2

6 osób                     70 m2                              91,00 m2                   105,00 m2

W wypadku najmu albo podnajmu części lokalu mieszkalnego za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego lub części tego lokalu zajmowanego przez gospodarstwo domowe najemcy albo podnajemcy uważa się powierzchnię zajmowanych pokoi, wynikającą z umowy najmu lub podnajmu, oraz część powierzchni kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń wspólnych znajdujących się w tym lokalu, odpowiadającą stosunkowi liczby członków gospodarstwa domowego najemcy albo podnajemcy do liczby osób zajmujących cały lokal. Za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego zamieszkiwaną przez wynajmującego uważa się powierzchnię pokoi zajmowanych przez gospodarstwo domowe wynajmującego oraz część powierzchni kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń wspólnych wchodzących w skład tego lokalu, odpowiadającą stosunkowi liczby członków gospodarstwa domowego wynajmującego do liczby osób zajmujących cały lokal.

Rodzaje wydatków stanowiących podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego:

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Wydatkami tymi są:

- czynsz,

- koszty, o których mowa w art. 28 ust. 3 pokt 2 ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2019r. poz. 2195 oraz z 2021r. poz. 11)

- opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,

-  zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,

-  odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,

-  inne niż wymienione w pkt 1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,

-  opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe,

-  wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, rocznych opłat przekształceniowych, o których mowa w ustawie z dnia20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020r. poz. 2040), opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się:

- wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy,

- opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu.

Wydatki naliczone i ponoszone za okres dłuższy niż jeden miesiąc przelicza się na okresy miesięczne.

Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie, uwzględnia się jedynie wydatki przypadające jedynie na tę część lokalu lub domu.

Obliczenie dodatku mieszkaniowego

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami, o których mowa w ust. 3-6, przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego (bądź wydatkami ponoszonymi za lokal w przypadku, gdy powierzchnia użytkowa lokalu jest mniejsza lub równa powierzchni normatywnej), a kwotą wydatków poniesionych przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy w wysokości:

    15% (20%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1-osobowym,

    12% (15%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,

    10% (12%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym

* w przypadku, gdy średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w gospodarstwie jednoosobowym nie przekroczył 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, z uwzględnieniem art. 6 ust. 8 I art. 7 ust. 6, a w gospodarstwie wieloosobowym 30% tej kwoty.

W wypadku gdy użytkowa powierzchnia lokalu mieszkalnego jest mniejsza od normatywnej powierzchni lokalu, wysokość dodatku mieszkaniowego jest równa różnicy między wydatkami na mieszkanie faktycznie ponoszonymi przez gospodarstwo domowe ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy, a kwotą równą części dochodów gospodarstwa domowego. W wypadku gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego jest równa lub większa niż powierzchnia normatywna, wówczas należy brać pod uwagę wydatki ponoszone na normatywną powierzchnię lokalu. Aby je obliczyć, należy sumę wszystkich wydatków podzielić przez liczbę m2 powierzchni użytkowej, a następnie pomnożyć przez liczbę m2 powierzchni normatywnej.

W przypadku braku wyposażenia lokalu mieszkalnego w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalacje ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego. Szczegółowy sposób wyliczania wysokości ryczałtu reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. nr 156 poz. 1817).

W myśl art.6 ust.10 w/w ustawy wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem nie może przekraczać, z zastrzeżeniem ust.11, 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

Zgodnie z art.6 ust. 10 i 11 Uchwałą Nr XII/62/04 z dnia 25 lutego 2004 r. Rada Gminy Konopnica obniżyła wysokość wskaźnika o 20 punktów procentowych wysokość wskaźników procentowych wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub faktycznych wydatków poniesionych na lokal mieszkalny, jeśli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego.

W związku z powyższym dodatek mieszkaniowy nie może przekroczyć 50% w/w wydatków. 

Kiedy dodatek mieszkaniowy nie przysługuje:

Nie spełnianie przesłanek ustawowych, np. nadmetraż, brak tytułu prawnego do lokalu (przy jednoczesnym braku uprawnień do lokalu zamiennego bądź socjalnego),

Kwota dodatku byłaby niższa niż 0,5 %  kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego, w dniu wydania decyzji,

    W wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego ( domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza, niż wykazana w deklaracji. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ust. 3, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego dokonuje upoważniony pracownik, mogący żądać od wnioskodawcy i innych członków jego gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczeń o stanie majątkowym, zawierających w szczególności dane o posiadanych ruchomościach i nieruchomościach oraz zasobach pieniężnych. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. Szczegółowe kwestie dotyczące przeprowadzania wywiadu reguluje rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 589).

Dokumenty składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopnicy ul. Rynek 15 pok. 113.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, np. m.in.:
 • zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy — dot. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów z zakładu pracy — dot. osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło,
 • oświadczenie o dochodach — dot. osób uzyskujących dochody z działalności gospodarczej, zwrot podatku dochodowego
 • odcinki renty (emerytury) lub zaświadczenie z ZUS/KRUS z trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku — dot. osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe,
 • zaświadczenie potwierdzające wysokość pobranego zasiłku chorobowego,
 • zaświadczenie o wysokości pobranej bezzwrotnej pomocy zagranicznej,
 • zaświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych za granicą RP, należności ze stosunku pracy z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium RP, przebywających czasowo za granicą,
 • zaświadczenie o wysokości należności pieniężnych wypłacanych policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i policyjnych,
 • zaświadczenie o wysokości należności pieniężnych ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczane za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
 • zaświadczenie o wysokości dochodów członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne,

-   zaświadczenie o wysokości płatnych praktyk – dotyczy osób kontynuujących naukę w

    szkołach zawodowych,

    -   zaświadczenie o kontynuacji nauki na studiach wyższych i o wysokości ewentualnego

        stypendium (socjalnego, naukowego) lub o nie pobieraniu stypendium, zawierające

        informację — dot. studentów wyższych uczelni,

    -   zaświadczenie o wysokości świadczeń wypłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy –

        dot. osób  bezrobotnych,

    -   zaświadczenie potwierdzające fakt zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy

        w Wieluniu, jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku (w sytuacji, gdy osoba

        nie jest  zarejestrowana w PUP – własnoręczne oświadczenie, na druku pod

        odpowiedzialnością  karną, o tym, że nie jest zarejestrowana, z adnotacją, czy w okresie

        ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku osiągnęła dochód,

    -   wyrok sądu zasądzający alimenty na członka rodziny,

    -   zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji

        alimentów zasądzonych wyrokiem sądu, a także o wysokości wyegzekwowanych

        alimentów,  przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość

        otrzymanych alimentów,

    -   zaświadczenie o wysokości zaliczki alimentacyjnej,

    -   zaświadczenie o wysokości diet nieopodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych

    -   zaświadczenie o wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

    -   zaświadczenie o wysokości otrzymanych świadczeń rodzicielskich,

    -   zaświadczenie o wysokości zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o

        ubezpieczeniu społecznym rolników,

    -   zaświadczenie właściwego organu gminy potwierdzające wielkość gospodarstwa rolnego w

        hektarach fizycznych i przeliczeniowych – dot. osób prowadzących gospodarstwo rolne,

    -   zaświadczenie o wysokości przychodów wolnych od podatku dochodowego,

    -   dokumenty potwierdzające okresowe rozliczenia za media (woda, ścieki, centralne ogrzewanie)

        wraz z oświadczeniem wnioskodawcy, na druku pod odpowiedzialnością karną, o sposobie i

        terminie rozliczenia.

Wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien złożyć ponadto zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni, oraz wyposażenie techniczne domu, a także przedstawić rachunki dotyczące wydatków za energię cieplną i wodę ścieki, odpady i nieczystości ciekłe dostarczane do lokalu.

Prosimy pamiętać, że

 • podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów;
 • pracownik może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Dodatkowe informacje:

Przyznanie i wypłata świadczenia następuje na podstawie decyzji administracyjnej. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Banery/Logo